Shri Nakul Sen

Serving Dates: 
Tuesday, April 18, 1967 to Wednesday, November 15, 1972
Photo: